Overleg en samenwerking met de Gemeente Beesel

De doelstelling van het Kernoverleg is het in stand houden dan wel bevorderen van de leefbaarheid en van de sociale samenhang in de kern. Om deze doelen te bereiken voert het Kernoverleg Reuver veelvuldig gesprekken met de gemeente Beesel. In het voorjaar is er altijd een vast overleg tussen de drie Kernoverleggen en het college van burgemeester en wethouders waarbij de geplande ontwikkelingen en activiteiten worden gepresenteerd. In het najaar heeft elk Kernoverleg afzonderlijk een gesprek met de burgemeester over de stand van zaken. De samenwerking tussen gemeente en de Kernoverleggen is onderdeel van de portefeuille “gemeenschapsontwikkeling” die bij de burgemeester thuishoort. Naast het hiervoor genoemde overleg met bestuurders heeft het Kernoverleg ook zeer goede en intensieve contacten met diverse ambtenaren van de gemeente Beesel.

Het Kernoverleg is de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij diverse ontwikkelingen op ruimtelijk en beleidsmatig gebied. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Beesel samenwerking

De herinrichting van het centrum van Reuver
Het Kernoverleg werd vanaf het begin van de plannen gevraagd om mee te denken bij de totstandkoming van de “Beleidsvisie toekomstbestendige centra gemeente Beesel”. Dit beleidsdocument vormde de basis voor de herinrichting van het centrumgebied. Bij de verdere uitwerking van deze plannen nam het Kernoverleg deel in de werkgroep genaamd de “Kopgroep”. Hierin werd onder meer gepraat over de begrenzing van het kernwinkelgebied in het centrum van Reuver en de verkeerssituatie. Na afronding van de herinrichting van het centrum heeft het Kernoverleg uitgebreid meegepraat bij de evaluatie van dit project. Ook blijven wij de situatie en de leefbaarheidsaspecten in het vernieuwde centrumgebied de komende tijd kritisch volgen en zullen we – indien nodig – met de gemeente in gesprek gaan over mogelijke knelpunten en eventuele verbeteringen.

De Woonzorgvisie
Voor de leefbaarheid in de kern is een goede en prettige woonomgeving van groot belang. De aanwezigheid van voldoende en geschikte woningen alsmede zorgvoorzieningen in onze kern speelt daarbij een essentiële rol. Hierover vonden de afgelopen jaren regelmatig gesprekken plaats met enkele ambtenaren, waarbij het vooral ook ging over de vraag op welke plekken in Reuver eventueel nog nieuwe woningen kunnen worden gebouwd en wat voor soort woningen dit moeten worden. Het Kernoverleg was vervolgens één van de diverse gesprekpartners van de gemeente bij het opstellen van de Woonzorgvisie die in 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld.

De Economische Visie
Op 23 oktober 2023 heeft de gemeente een “Avond van de Beeselse economie” gehouden waarvoor ook het Kernoverleg Reuver was uitgenodigd. Daarbij stond de vraag centraal hoe de gemeente Beesel het ondernemers- en vestigingsklimaat kan versterken. Is het nodig om meer ruimte voor bedrijven te maken? Hoe kunnen we bestaande bedrijven ondersteunen in hun transitie naar circulair en zo een bijdrage leveren aan de energietransitie? Hoe houden we het voorzieningenniveau in de centra op peil? Hoe houden we het buitengebied vitaal?

In de discussie rond de bedrijfsvestigingen is door het Kernoverleg onder andere gewezen op de verkeersknelpunten die door het vrachtverkeer op diverse plekken zijn ontstaan en de leefbaarheid op die plaatsen aantasten.
Verder is gepleit voor voldoende winkelvoorzieningen in het centrum en het herinvullen van leegstaande winkelpanden.
De Economische visie moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld.

De herontwikkeling van het gebied “Rustoord”
Na de sloop van de witte woningen enkele jaren geleden, heeft het Kernoverleg bij de gemeente aangegeven graag te willen meepraten over de herinvulling van dit gebied dat eigendom is van Nester. We hebben in overleg met de gemeente kritisch en constructief gekeken naar een planontwikkeling die naar onze mening het beste past in deze omgeving. Lees meer onder menu - Nieuws - over de reactie naar Nester. Ook in het vervolgtraject zullen wij de geplande ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.

https://www.beesel.nl