OPPE RUIVER’

GEMEENTE BEESEL

TOEKOMSTIGBESTENDIGE CENTRA

In maart is de gemeente Beesel gestart met het project Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel.

Het kernoverleg Reuver werd gevraagd om als vertegenwoordiger van de inwoners van het kerndeel Reuver zitting te nemen in de kopgroep van dit project.

Die kans hebben we direct aangegrepen na het zien van de eerste onderzoeksresultaten in de drie kernen:

th1

Reuver

•is een typisch woondorp

•Het scoort goed op de indicatoren van bereikbaarheid en afstand tot werk, maar matig op kwaliteit van de woningvoorraad en de gemiddelde m²-prijs

•Op de meeste sociaal-maatschappelijke indicatoren scoort Reuver onder gemiddeld. Zo is er een hoge mate van vergrijzing en relatief weinig ondernemerschap. Ook scoort Reuver onder gemiddeld op eenzaamheid en het doen van vrijwilligerswerk

Offenbeek

•Lijkt in ruimtelijk opzicht veel op Reuver

•Gemiddelde m²-prijs is iets hoger, maar de gemiddelde afstand tot natuur is iets verder

•Ook in sociaal-maatschappelijk opzicht zijn Reuver en Offenbeekgoed vergelijkbaar. Wel is de bevolking van Offenbeek gemiddeld jonger dan die van Reuver en is er minder geregistreerde overlast

Beesel

•Beesel is een idyllisch dorp

•Het ligt dicht bij fraaie natuur, en ook de kwaliteit van de woningvoorraad en m²-prijs is hoger dan in Reuver en Offenbeek

•Wat Beesel in sociaal-maatschappelijk opzicht onderscheid van Reuver en Offenbeekis de hogere mate van ondernemerschap en hogere sociale status van het dorp (opleidingsniveau, inkomen en positie arbeidsmarkt)•

Het kan dus beter “oppe Ruiver”

Dit is voor het kernoverleg Reuver een bekende maar ook pijnlijke conclusie.

Daarom willen we de achterban (lees inwoners) mobiliseren om de schouders onder dit project te zetten.

Reden om dit project te beginnen is tweeledig:

o Ambitie van het college om kernen leefbaar en levendig te maken en te houden.

o Regionale afspraken ten aanzien van de aanpak rondom leegstand.

 Doelen over zo’n 10 jaar:

o Meer bezoekers;

o Meer groen / gezelligheid;

o Minder zorgen over leegstand.

 Reuver20Rijksweg20centrum1

De focus ligt in eerste instantie op het centrum van Reuver. De belangrijkste economische, sociaalmaatschappelijke en ruimtelijke trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het functioneren van hedendaagse dorpscentra worden in beeld gebracht. Hierbij kijken we ook naar

de ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente en meer specifiek naar die van Reuver. Wat zijn de

belangrijkste gebeurtenissen, verhalen en personen in de geschiedenis van Reuver? Deze bieden

aanknopingspunten voor een betere (toeristische) profilering (van het centrum van Reuver).

Uiteraard worden ook de andere kerndelen meegenomen.

In december 2018 heeft de Raad het Plan van Aanpak Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel vastgesteld. Ingezet wordt op drie pijlers: centrummanagement (stimuleren ondernemerschap) voor de drie kernen, beleidsvisie voor de drie kernen en schetsontwerp voor de kern Reuver. Eind van 2019 is het de bedoeling de visie gereed te hebben, zodat in 2020 het uitvoeringsprogramma kan starten.

 Daarna werving voor centrummanager gestart en afgerond: Sander Mattheijssen.

 Rol en functie

•Spin in het web met coördinerend vermogen

•Communiceren en tussentijds evalueren

•Verbinden, aanjagen en successen vieren

Dit moet hij gaan bereiken door:

Het net ophalen en in gesprek gaan met

•Winkeliers

•Horeca ondernemers

•Belangenbehartigers

•Onroerend goed eigenaren

•Netwerk opbouwen en leren van voorbeelden in de regio

De beleidsvisie en het schetsontwerp is belegd bij: Seinpost / ZKA / Kragten

Zij gaan zorgen voor de beleidsvisie voor de verbetering van de aantrekkingskracht en leefbaarheid en het voorkomen van leegstand.

De beleidsvisie zal gebouwd worden op de volgende bouwstenen

Ø  De marktscan ; daarbij worden de marktmogelijkheden voor winkels, horeca en overige publieksgerichte voorzieningen (bijvoorbeeld leisure) in beeld gebracht.

Ø  Haal- en Werksessie stemmen we met verschillende ambtelijke disciplines af.  Hierbij wordt gekeken naar ruimtelijke en financiële voorwaarden waar het schetsontwerp van het centrum van Reuver aan moet voldoen. En bespreken we de aandachtspunten als ontsluiting, duurzaamheid, vergroening en ruimtelijke kwaliteit. Besproken wordt ook de samenhang met de ontwikkelingslocaties buiten het centrum van Reuver bijv “oppe Brik”). Aangezien het centrum nog niet heel lang geleden is gerenoveerd, worden er afspraken gemaakt de slag kunnen gaan.

Ø  De wensen van inwoners en toeristen: Hiervoor zal een leefstijl en bezoekersonderzoek worden uitgevoerd. Zo krijgen we meer inzicht hoe het centrum functioneert in het dagelijks gebruik van de bezoekers, waar bezoekers vandaan komen, hun aantal en in hoeverre ze tevreden zijn met het aanbod en wat ze nog missen. Voorbeelden van trekkers zijn de HEMA, supermarkten Luxor en ook daarbuiten zoals met Landal.

Ø  Er zal worden gesproken met het het Retail Innovation Center Limburg om gezamenlijk te kijken welke innovatieve winkelconcepten kansrijk zijn in het centrum van Reuver.

Het schetsontwerp zal vooral betrekking hebben op de leefbaarheid en de uitnodiging tot verblijven in het centrum.

Als een ruimte aangenaam is en er wat te beleven valt, komen mensen graag en blijven ze langer. De aanwezigheid van mensen trekt ook weer mensen.

Opvallend is hier de 100% verharding van het marktplein en het centrum in het algemeen. Dit veroorzaakt veel hittestress

Dit is slecht voor de gezondheid van de mensen die daar wonen, werken en verblijven.

Bovendien heeft het een negatief effect op de (winkel) beleving in het centrum. Er wordt een hoge mate van hittestress verwacht rondom de huisartsenpost. Hittestress heeft het grootste effect op ouderen, kinderen en zieken.

Een tweede aandachtspunt is wateroverlast:

Bij hevige buien ontstaat een knelpunt aan de noordzijde van het Raadhuisplein en Rijksweg, net voor het gebied waar de horeca en de terrassen zich bevinden. Opvallend is de nog grotere overlast achter de winkels net buiten het centrum bij de Sint Gerarduslaan en Wilhelminalaan.

Een hele belangrijke  bouwsteen in het geheel is de dorpsconferentie.

Hier zal jet draagvlak van de bevolking, de ondernemers, de vastgoedeigenaren en de bezoekers getoetst worden. De conferenties zijn interactief en worden ondersteund door inspirerende methodieken, zoals digitaal stemmen a.d.h.v. stellingen of een serious game).

In totaal staan er drie dorpsconferenties op het programma

De eerste zal gehouden worden op 16 mei in café “de Paerstjal”.