Gebiedsvisie Rustoord

In 2021 werden de laatste karakteristieke witte woningen aan Rustoord gesloopt. Woningstichting Nester heeft een gebiedsvisie ontwikkeld voor deze markante locatie in het centrum van Reuver. Op 12 december 2023 is deze visie door Nester tijdens een inloopavond gepresenteerd aan belangstellenden en omwonenden. Het plan bestaat uit ongeveer 44 woningen, verdeeld over diverse woningtypen. Met aandacht voor rust en groen.

 Rustoord vroeger sloop

Deelname participatieproces

Door het Kernoverleg wordt kritisch en constructief meegedacht.
Naast een aantal kritische noten is het Kernoverleg tevreden dat het plan voorziet in een gevarieerd woningaanbod voor diverse doelgroepen. We hebben uitgebreid stil gestaan bij het plan en hebben richting Nester een schriftelijke reactie gestuurd, waarin de volgende punten naar voren zijn gebracht:

Rustoord gebiedsvisie

1. de situering van het hoge woonblok voor jongeren op de hoek Parklaan-Rustoord is zowel stedenbouwkundig als verkeerstechnisch niet wenselijk. Onze voorkeur gaat uit naar een gebouw van maximaal twee bouwlagen en verplaatst wordt in zuidoostelijk richting zodat er meer ruimte gecreëerd wordt tussen het gebouw en het trottoir, met plek voor een eventuele groene parkeervoorziening.

Gelet op de behoefte in onze gemeente aan jongerenwoningen kunnen wij eventueel begrip hebben voor drie bouwlagen. In dat geval dient de derde bouwlaag in de vorm van een kapconstructie te worden uitgevoerd (bijvoorbeeld mansardedak) of de appartementen worden hier setback ingepast. Op die manier wordt een hoge rechthoekige “blokkendoos” op die plek voorkomen en een stedenbouwkundig enigszins minder bezwaarlijke vormgeving gecreëerd.

2. De 6 grondgebonden woningen voor de doelgroep met een middeninkomen zijn thans zodanig geprojecteerd dat zij totaal geen eigen buitenruimte hebben. Bij de verdere uitwerking van de plannen dient in elk geval een mogelijkheid te worden gecreëerd voor een zitgelegenheid bij de woning (terras) of een klein tuintje.

3. Hoewel in de visie een gevarieerd woningaanbod is gepland, missen we toch de realisering van enkele levensloopbestendige koopwoningen. Uit de gemeentelijke woonzorgvisie blijkt onder meer ook dat hieraan grote behoefte bestaat en de doorstroming in de Reuverse woningmarkt hiermee kan worden bevorderd. Gaarne dit aspect alsnog meenemen in de uitwerking van de plannen.

4. Bij de realisering van de grondgebonden woningen dient een verwijzing naar het verleden van de locatie plaats te vinden. De woningen dienen architectonisch / qua uitstraling zodanig te worden vormgegeven dat ze herinneren aan de witte woningen die er decennialang hebben gestaan.
Verder kwam in onze discussie ook de vraag naar voren of de grondgebonden woningen wellicht in de vorm van een hofje gerealiseerd zouden kunnen worden.
Gaarne deze suggestie overwegen bij de planuitwerking.

5. In het gebied worden thans wooneenheden voor jong en oud gepland. Het is belangrijk dat deze doelgroepen elkaar in de toekomst ook weten te vinden en harmonieus samenleven in dit gebied.
Wij stellen voor om de openbare buitenruimte / groenvoorziening zodanig in te richten dat deze uitnodigend is om elkaar te ontmoeten en met elkaar te communiceren (denk bijv. aan zitgelegenheden of kleinschalige speel- of recreatievoorzieningen).

6. De parkeervoorzieningen.
Hieromtrent vond binnen het Kernoverleg een uitgebreide discussie plaats.
In het gebied worden nu 44 nieuwe wooneenheden gepland.
Op dit moment wordt er in deze omgeving al zeer intensief geparkeerd, o.a. door bezoekers van het centrumgebied doch ook door mensen die aldaar werkzaam zijn.
Het woningcomplex “Het Vaticaan” heeft bijvoorbeeld geen eigen parkeervoorzieningen en de bewoners moeten nu al gebruik maken van de openbare parkeerplekken in de straat. Hier zijn ook enkele invaliden-parkeerplaatsen gerealiseerd.
De vrees bestaat dat de parkeerdruk in het gebied fors zal toenemen als er niet voldoende nieuwe parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Bij de planuitwerking dient bij het hanteren van de parkeernorm terdege rekening te worden gehouden met de parkeerdruk die in de huidige situatie reeds aanwezig is.
Verder zijn wij van oordeel dat de parkeervoorzieningen zoveel mogelijk een groene uitstraling dienen te krijgen.

7. Gaarne in overleg met de gemeente verkeersremmende maatregelen op de Parkplaan meenemen in de planuitwerking (o.a. met het oog op de aanwezigheid van de nabijgelegen school)

8. We missen in de gepresenteerde gebiedsvisie de relatie met het kloosterpark. Een gebiedsvisie dient groter te zijn dan alleen maar een plan voor de invulling van een aantal bouwlocaties. De woningbouwontwikkeling in Rustoord is thans dé gelegenheid om ook een visie voor het gehele gebied - inclusief kloosterpark - te geven. Belangrijk is daarbij met name dat in overleg met de gemeente en het parochiebestuur een visie wordt gegeven hoe in de toekomst een goede nieuwe toegang naar kloosterpark vanaf de Karel Doormanlaan zou kunnen worden gerealiseerd.

Nester heeft tijdens en na de inloopavond reacties ontvangen van omwonenden en andere belanghebbenden op de gebiedsvisie.
Na het herijken van de gebiedsvisie op basis van de verzamelde reacties volgt later dit jaar een nieuwe inloopavond met een gewijzigde visie naar aanleiding van de ontvangen reacties. Nadat er overeenstemming is bereikt met de gemeente over de gebiedsvisie volgt het participatietraject t.b.v. de wijziging van het omgevingsplan.